برای یه پروژه متوسط چی نیازه؟

تجهیزات استوک اینجاست